html templates

Partijprogramma

We stellen vast dat burgers het niet langer voldoende vinden om één keer om de 6 jaar hun stem uit te brengen. Ze willen constant in gesprek gaan met de politiek. Burgers zijn niet alleen kiezers, maar willen ook betrokken worden bij het beleid. Ze kunnen goede ideeën aanreiken, maar worden nu soms actievoerders tegen foute plannen.

Burgerparticipatie en burgerinspraak is de nieuwe democratie ! Die trend is niet meer te stoppen, ook niet in Westerlo, stelt lijsttrekker Frans De Cock.

Daarom heeft Open Vld-Westerlo samen met vele onafhankelijke burgers een nieuwe neutrale lijst ingediend voor de gemeenteraadsverkiezingen “ Open & Positief Wlo “.
Ons project is een zuiver gemeentelijk en onafhankelijk project. We staan open voor iedereen die positief en constructief is en die wil meewerken aan een “beter” Westerlo. Een lijst voor mensen met gezond verstand, die het contact en het gesprek willen aangaan met ALLE inwoners van Westerlo.

Onze concrete voorstellen om deze participatie / betrokkenheid van de burgers bij het beleid te versterken :

Spreekrecht voor de inwoners over specifieke thema’s op elke gemeenteraad.
Inspraak en beslissingsrecht voor de burgers over deeldorpbudgetten en wijkbudgetten (jaarlijkse burgerbegroting)
• Jaarlijks gaat de gemeenteraad op plaatsbezoek naar alle deeldorpen voor het debat met de buurtbewoners. Zo krijgt men beter voeling met de lokale problemen zoals sluipverkeer, parkeerdruk, onderhoud speelpleintjes…
Verplichte bewonersvergaderingen met een ruim inspraakrecht voor de buurtbewoners bij grote of ingrijpende projecten/investeringen (bv. inzake mobiliteit, verkeersveiligheid, ruimtelijke ordening,… ). Deze bewonersvergadering komt er steeds voorafgaandelijk aan de opmaak van de detailplannen.

Onze aanpak geeft continu, 6 jaar lang, inspraak aan de burgers. Met Open & Positief Westerlo geven wij de Westelse inwoners terug een “ECHTE” stem !

Kernpunten van ons programma “ Voor een BETER Westerlo ”
Inspraak (hiervoor toegelicht)
• 6 jaar een propere en opgeruimde gemeente met duurzame accenten
(→ aandacht voor betaalbare huisvesting, welzijn van mens en dier…)
• een zorgzame gemeente voor alle zorgbehoevenden in Westerlo
(ouderen en personen met handicap)
• een veilige en verkeersveilige gemeente met voorstellen voor de mobiliteitsproblemen
kansen bieden aan jongeren, aan de verenigingen, bedrijven en handelaars,..kortom aan elke Westerlonaar
• een levendige gemeente, zonder overlast
• zorgen voor financiële stabiliteit gedurende 6 jaar

Concrete voorstellen/actiepunten per deeldorp ! enkele voorbeelden

1. Wij maken werk van een eigen plek voor de jeugd: de bouw van een nieuw multi-functioneel Jeugdcentrum. Dit Jeugdcentrum moet centraal gelegen zijn in de gemeente en verenigt diverse functies zoals een fuifbunker, ontmoetingsruimte, chill-ruimte, een DOE-ruimte voor muziek en kunst, repetitielokaal, … Kortom een eigen plek voor jongeren van alle leeftijden om hun artistieke en andere talenten te ontwikkelen op een vrije, creatieve en autonome basis.
Binnen het Jeugdcentrum komt ook een informatie- en adviesloket met een voltijdse jongerenwerker die de Westelse jeugdverenigingen ondersteunt. Het jeugdcentrum met ondergrondse ruimte, wordt zo ontworpen en ingeplant dat er minimale overlast is voor de omgeving en komt er met behoud van het bestaande jeugdhuis en van andere bestaande kleinschalige fuiflocaties.

2. Ook de permanente- of dagopvang van mensen met een handicap (jongeren maar vooral van volwassenen) dient in Westerlo effectief georganiseerd te worden. In dat opzicht wordt de ombouw van het oude bejaardenhuis (en eventueel het oude administratief gebouw van het OCMW) naar een opvang voor volwassen Personen met Handicap voorgesteld.
Vereenzaming wordt bestreden door een betere buurtwerking en met de focus op blijven wonen in eigen omgeving. Zo heeft elk deeldorp nood aan zijn open buurthuis / ontmoetingshuis / gemeenschapshuis (verlengstuk LDC), zoniet zorgt de gemeente voor een aangepast mobiliteitsaanbod naar Westerlo-Centrum

In dat verband hebben we ook nog concrete voorstellen voor de verbetering van de mobiliteit binnen Westerlo (waarover later meer…)


Open en Positief Westerlo de voorbij jaren

Hoe scoorde Open en Positief Westerlo de vorige jaren in de gemeenteraadsverkiezingen?

Open en Positief Westerlo is een nieuw samengestelde lijst.
Ter vergelijking nemen we de cijfers van VLD-sp.a-PositiefW (2012)
en VLD-W2000 (2006) waar deze nieuwe lijst zijn fundamenten vond.

2012

%

2006

%

Kandidaten


 1. Frans De Cock

 2. Maïte Croux

 3. Myriam Valgaeren

 4. Gino Van Den Vonder

 5. Willy Deliën

 6. Vicky Cools

 7. Tim Van Mechelen

 8. Chris Beenens

 9. Stefan Deldime

 10. Dora De Cock-Weckhuysen

 11. Ann Rutten

 12. Femke Hendrickx

 13. Tom Verhaegen

 14. Vic Van Bael

 15. Cor Vissers

 16. Ingrid Spruyt

 17. Koen Goos

 18. Rita Di Quinzo

 19. Sonja Verreckt

 20. Annick Schodts

 21. Marina Janssens

 22. Willem Leemans

 23. Lut Lammens

 24. Myrjam Peeters

 25. Marc Peeters

 26. Luc Sterckx

 27. Monique Beneens-Gram


Neemt voor Open en Positief Westerlo deel aan het westerlokiest debat:

Frans De Cock

Plaats

Meer over Open en Positief Westerlo?

Kijk gerust op de pagina's van de lijst.