bootstrap responsive templates

Partijprogramma

Jongeren en senioren worden al te vaak als aparte groepen benaderd. Toch zijn ze meer verweven dan men vermoed en vooral een fundament van de toekomst en het verleden. Daarom wil N-VA Westerlo naast een echte eigen plek voor de jeugd die ook aanvullende activiteiten toelaat, voor senioren en zorgbehoevenden een beleid voeren dat het zorgend vermogen van de gemeenschap versterkt en uitstraalt. Ook het opzetten van palliatieve kamers behoort tot het zorgbeeld.

De verdere modernisering van de gemeente moet in het teken van efficiëntiewinst staan, en N-VA geeft graag ademruimte aan mensen met doelgroepgerichte differentiatie van de opcentiemen op de onroerende voorheffing: echt lager belasten op basis van positieve criteria dus. Gemeentelijke diensten moeten lokaal beschikbaar en toegankelijk zijn voor wie in de deelgemeenten woont.

N-VA Westerlo zet ook de schouders verder onder de tweede fase van het plan voor verkeersveilige schoolomgevingen en legt klemtonen voor sportbeoefening en –beleving. Wie als migrant in Westerlo neerstrijkt, kan rekenen op een warm welkom, en wordt optimaal begeleid in een resultaatgericht inburgeringstraject.

Als lijsttrekker is Pascal Kwanten bijzonder tevreden en gecharmeerd met een ploeg die een grote verscheidenheid aan talent, capaciteit en ervaring verenigt. Elk van hen brengt zijn eigen kwaliteit in vanuit levenservaring en kennisopbouw. N-VA Westerlo kan daardoor prat gaan op een breed palet van mensen die met grote inzet kleur en toekomst geven aan uw inzichten.

Samen met onze burgers, maken we graag de juiste keuzes.

Jeugdontmoetingscentrum

Westerlo is een gemeente met een hele hoop verenigingen en een zeer actieve jeugd. Daar mogen we trots op zijn. Maar om dat bruisende gemeenschapsleven in stand te houden zijn er af en toe ook investeringen nodig. Daarom wil N-VA Westerlo werk maken van een nieuw ontmoetingscentrum dat aan al de noden van onze Westelse jeugd voldoet.

In de eerste plaats moet dit een locatie worden waar jongeren hun fuiven of evenementen kunnen organiseren, gezien het enige huidige alternatief, de Zoerla, voor de meeste jeugdverenigingen niet praktisch is. We gaan hierbij voor een locatie waarbij de overlast voor de omgeving zo laag mogelijk is, zodat iedereen kan genieten van zijn nachtrust.

Daarnaast kan deze locatie ook gebruikt worden voor een reeks andere activiteiten waar jongeren zich ten volle kunnen geven. We zijn tot de vaststelling gekomen dat er een gebrek is aan repetitieruimtes voor jonge muziekgroepjes, terwijl Westerlo al meerdere keren bewezen heeft dat er heel veel muzikaal talent aanwezig is. Ook organisaties zoals 'De Dreef', die zich dagelijks inzetten voor de sociaal zwakkeren in Westerlo, kunnen zeker goed gebruik maken van nieuwe, moderne infrastructuur om hun projecten te organiseren.

Kortom, er zijn meer dan genoeg jongeren en andere inwoners die voordeel kunnen halen uit een nieuw jeugdontmoetingscentrum om de investering die er voor nodig is te verantwoorden.

Palliatieve zorg

In onze professionele omgeving worden wij vaak geconfronteerd met het brengen van slecht nieuws en bijstaan van patiënten en hun omgeving in hun laatste levensfase, veroorzaakt door een agressieve kanker of een snel evoluerende degeneratieve aandoening .

En als de zorg thuis niet meer lukt , zou er toch de mogelijkheid voorhanden moeten zijn om binnen de eigen gemeente de nodige warme zorg te krijgen in de laatste levensfase. Het kan toch niet zijn dat een burger van Westerlo, die plots door zijn palliatieve status niet meer in staat is om alleen te blijven wonen, geen opvang kan hebben in Westerlo. Afscheid nemen en sterven in een vertrouwde omgeving binnen de eigen gemeente.

Volgens de huidige wetgeving is er enkel “palliatieve opvang” voorzien in ziekenhuizen (voor onze regio : Turnhout en Lier). We zijn echter de mening toegedaan dat de palliatieve zorg dicht bij de mens moet staan.

Reeds in de huidige bestuursperiode dachten de OCMW raadsleden van de N-VA fractie eraan een opvang voor patiënten , wiens thuissituatie te moeilijk wordt, te voorzien op lokaal niveau (b.v. enkele kamers in het WZC). De realisatie van dit project moet echter conform zijn aan de wetgeving. Zoals elke burger in dit land wel weet, maken versnipperde bevoegdheden en bestuurlijke regelgeving, het ons niet gemakkelijk.

Desondanks willen wij ons samen inzetten om de palliatieve zorg dichter bij de Westelse burger te brengen.

Migratie en integratie

Het staat vast dat gemeenten in de toekomst een steeds grotere regierol toebedeeld zullen krijgen om hun lokaal migatiebeleid uit te tekenen. Het is dan ook van onmiskenbaar maatschappelijk belang dat er een beleid komt met aandacht voor de gekende problemen. Een jarenlang pamper- en gedoogbeleid waarbij de nadruk gelegd werd op passieve migratie (denken we maar aan de snel-Belgwet en gezinshereniging) zet onze samenleving de dag van vandaag immers ernstig onder druk. Migratie kan aldus niet langer een verhaal zijn van rechten zonder plichten.

N-VA Westerlo zal daarom in het bijzonder inzetten op actieve arbeids- en kennismigratie waarbij de nadruk zal komen te liggen op kennis van het Nederlands en deelname aan het onderwijs en de arbeidsmarkt. Inburgering is immers de grondvoorwaarde voor een succesvolle integratie en inburgering is méér dan zich gewoon ergens vestigen. Inburgering is deelnemen aan de maatschappij, bijdragen aan het sociale weefsel, de taal leren spreken en vertrouwd worden met de plaatselijke gewoontes. “We mogen best respect eisen voor onze rechten en vrijheden alsook onze democratische rechtstaat verdedigen. Als lokaal bestuur spelen we hierin een centrale rol.”

Een sportiever Westerlo

De afgelopen zes jaar hebben we werk gemaakt om onze gemeente sportiever en gezonder te maken. We hebben hiervoor het budget blijvend met meer dan de helft verhoogd om meer ondersteuning te kunnen bieden aan alle sportverenigingen en sporters, want sporten is niet alleen gezond, maar creëert ook een sterk samenhangend gemeenschapsgevoel.

We hebben de opstartfase van het zwembad begeleid en ondertussen kunnen we toch stellen dat het zwembad een puike dienstverlening heeft en dat we nu verder kunnen gaan met het zwembad nog beter te exploiteren.

Samen hebben we bijkomende investeringen gerealiseerd of in de stijgers gezet in onder andere verscheidene herstellingen van bestaande sportinfrastructuur, kunstgrasvelden en een nieuw skatepark dat de komende maanden wordt afgewerkt.

In de toekomst willen we zorgen dat we een degelijk joggingparcours hebben voor onze talrijke enthousiaste lopers en we zij nu reeds bezig met het maken van plannen om een bikepark aan te leggen. Daarnaast willen we meer samenwerking stimuleren tussen de verschillende sportclubs en de sportinfrastructuur van de scholen trachten nog meer open te stellen.

Onze schepen, Herman Wynants, wou ook nog eens expliciet de sportdienst en de sportraad in de bloemetjes zetten voor de uitmuntende samenwerking van de afgelopen zes jaar en we hopen dat in de komende zes jaar deze samenwerking verder kan worden gezet.

Efficiënte gemeente

We streven ernaar om tegen 2021 de werking van de gemeente 10% efficiënter te maken en dit niet ten koste van de tewerkstelling.

Efficiënte gemeente begint met een efficiënte beleidsvoering, lees bestuur. Het verminderen van het aantal mandaten, 1 schepen minder, is een stap in de goede richting. Het integreren van het OCMW in de gemeente zal ook leiden tot een efficiëntere werking van allerhande diensten. Belangrijk is dat gelijkaardige bevoegdheden die nu verspreid zijn over verschillende schepenen, worden toegewezen aan 1 bevoegde schepen.

Een efficiënt bestuur zou kunnen door dossierbeheerders aan te stellen. Deze dossierbeheerder is dan ook het aanspreekpunt voor één bepaald dossier dat door verschillende diensten dient behandeld te worden. Eigenlijk volgens het voordeurprincipe wat inhoudt dat mensen het gemeentehuis binnenkomen, zich naar het loket begeven en niet al de diensten zelf hoeven af te lopen want dat is de taak van de dossierbeheerder.

Efficiënte gemeente houdt ook het verder digitaliseren in. Het E-loket verder uitbouwen, E-platforms op te richten, Whatsapp-buurtpreventiegroepen en gemeentelijk ondernemingsloket. Dit wil niet zeggen dat mensen die in de digitale wereld niet thuis zijn, aan hun lot overgelaten worden. Hiervoor is er nog steeds de dossierbeheerder waarmee rechtstreeks contact (per telefoon, aan het loket..) kan genomen worden.

Wat duidelijk is, er is nog werk aan de winkel om nog meer te komen tot een efficiënte werking van onze gemeente. We willen dan ook volop inzetten om het personeel te ondersteunen om zo tot een betere, efficiëntere dienstverlening te komen naar onze inwoners toe.

Veilige schoolomgevingen

In 2012 zijn we naar de kiezer gegaan met veiligere schoolomgevingen in ons programma. We hebben de afgelopen zes jaar dan ook werk gemaakt om onze schoolomgevingen veiliger te maken. Steeds zijn we hier omzichtig te werk gegaan en hebben alle belanghebbenden geconsulteerd om er zo voor te zorgen dat iedereen zich gehoord voelden en de uiteindelijke beslissing door zo veel mogelijk mensen gedragen wordt.

Zo heeft de afgelopen zes jaar schepen van mobiliteit Herman Wynants werk gemaakt van Verlorenkost en Spikdoornveld met afslag op de ringweg en een rondpunt in Westerlo, in Heultje is er gekozen voor enkelrichting plus fietsstraat. Veiligere schoolomgeving en nieuwe school in Oevel, Verplaatsen van hinderlijke paal en galgen laten plaatsen op de gewestweg te Oosterwijk, een goed zichtbare oversteekplaats in Zoerle-Parwijs met ondersteuning van de gemeente en op basis van een initiatief van de school zelf en in Tongerlo zijn de besprekingen nog volop aan de gang.

Het werk is nog niet af en we willen nog steeds gaan voor meer veiligheid voor onze schoolgaande jeugd. We willen zo veel mogelijk schoolomgevingen verkeersarm maken en waar kan verkeersvrij. Dit is niet alleen verkeersveiliger, maar ook beter voor de gezondheid van de kinderen als er geen concentratie is van uitlaatgassen aan de schoolpoort. Het gaat ook niet alleen over de directe schoolomgevingen, maar om meer kinderen te stimuleren om met de fiets te komen, willen we een fietsroute-plan om kinderen de mogelijkheid te geven om op een veilige manier naar school te komen.

Minder belasting op wonen

Wij wonen allemaal graag in Westerlo. Terecht, want het is hier aangenaam toeven. Wonen in onze gemeente is er echter de laatste tijd niet goedkoper op geworden. De stijgende grond- en woningprijzen zorgen ervoor dat onze kinderen en jonge gezinnen het steeds moeilijker krijgen om zich in Westerlo te vestigen.

N-VA Westerlo wil onze jonge mensen daarom een duwtje in de rug geven.

Onze eigen inwoners, die in Westerlo hun eerste eigendom verwerven, zouden zo een vermindering kunnen krijgen op hun gemeentelijke belastingen onder de vorm van een korting op hun onroerende voorheffing.

Door een verlaging van de belasting op het bezit van een woning (de opcentiemen) wordt wonen in Westerlo terug gemakkelijker betaalbaar voor onze jongeren.

Zo wil N-VA Westerlo het mogelijk maken voor onze jeugd om in de Parel der Kempen te blijven wonen.

N-VA de voorbij jaren

Hoe scoorde N-VA de vorige jaren in de gemeenteraadsverkiezingen?
(N-VA kwam in Westerlo pas voor het eerst op in 2012)

2012

%

2006

%

Kandidaten


 1. Pascal Kwanten

 2. Iris De Wever

 3. Giel Van den Broeck

 4. Nancy Van Hoof

 5. Bert Wellens

 6. Tamara Van den Eynden

 7. Marleen Boeykens

 8. Ellen Hermans

 9. Hanneke Gebruers

 10. Guy Van Dijck

 11. Katrijn Van Riet

 12. Yenthe Janssens

 13. Kristine De Leender

 14. Hilde Van der Auwere

 15. Jef Van den Eynde

 16. Jurgen Engelen

 17. Roger Vranken

 18. Luc Croonenborghs

 19. Vera Heylen

 20. Gisèle Peeters

 21. Geert Vanlommel

 22. Ghislaine Taveirne

 23. Patrick Vercauteren

 24. Dewi Draulans

 25. Patrick Vanschoubroek

 26. Jan Ceulemans

 27. Herman Wynants


Neemt voor N-VA deel aan het westerlokiest debat:

Pascal Kwanten

Plaats

Meer over N-VA Westerlo?

Kijk gerust op de pagina's van de partij.